Nastavlja se devastacija Zagreba – na redu je Podsused

Objavljuje 27/12/2020Blog

 

 

Prisavišće  – podsusedskim starosjediocima potpuno nepoznati naziv za stambeni blok čija se izgradnja planira u njihovom kvartu uz obalu Save i odnosi se prije svega na Priobalnu cestu –  novo je poprište uvriježenog modela upravljanja Gradom Zagrebom, koja ignorira mišljenja i potrebe građana i stavlja ih pred gotov čin.

Na dnevnom redu sjednica Vijeća gradske četvrti (VGČ) Podsused-Vrapče (Vijeće mjesnog odbora Podsused) i VGČ Stenjevec (VMO Stenjevec jug) krajem 2020.godine pojavljuje se Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jankomir-Prisavišće, kojim je predviđena gradnja šest osmerokatnica uz rijeku Savu, u Priobalnoj cesti u Podsusedu – pod vrlo nejasnim uvjetima, gabaritima, položajima i sadržajima.

Članovi obaju vijeća su stambenom projektu Prisavišće odlučno rekli “ne”. Hoće li Grad barem odgovoriti na njihove argumente?

 

Podsusedčani i Stenjevčani odlučno protiv stambenog projekta Prisavišće

Ćlanovi Vijeća mjesnog odbora Podsused su jednoglasno donijeli zaključak da nisu suglasni s navedenim Prijedlogom na 42. sjednici dana 03. studenoga 2020., jer smatraju da bi, kako je navedeno, “nadležni gradski uredi trebali započeti izgradnju i uređivanje ponajprije naseljenog područja Pijavišća, a nastavno na brojne zahtjeve građana za izgradnju škole, vrtića i pripadajućih sportskih i društvenih sadržaja što je i predviđeno važećim GUP-om Grada Zagreba“.

Zaključak Vijeća temelji se na činjenici da nije riješena infrastruktura već postojećeg naselja na području njihovog Mjesnog odbora izgrađenog prije 13 godina, konkretno, radi se o južnom dijelu Podsuseda u ulicama Pijavišće, Susedsko Polje i Jelašićka, gdje je oko dvije tisuće stanara navedenih stambenih zgrada kupilo stanove prije 13 godina u uvjerenju da će vrlo brzo u naselju biti izgrađen vrtić, škola te sportski i drugi urbani sadržaji potrebni svakom modernom naselju. Sve im je to prezentirano pri kupnji kao izgledna budućnost, a ucrtano je GUP-u Grada Zagreba kao zona javne i društvene predškolske namjene (D4) i zona javne i društvene školske namjene (D5). Do danas od svega nije ništa realizirano, unatoč mnogim apelima i zamolbama stanovnika tih naselja.

 

Manje korekcije 

U Prijedlogu Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jankomir – Prisavišće, koja je objavljena na web stranici Grada, razlozi za donošenje izmjena i dopuna plana su da je trgovačko društvo PARON d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 20, iz Zagreba, kao vlasnik dijela zemljišta koje se nalazi unutar obuhvata Plana, pokrenulo je inicijativu za postupak izrade izmjena i dopuna Plana koja se ponajprije odnosi na ukidanje obveze planiranja izgradnje skloništa i manje korekcije uvjeta gradnje.

Osnovni ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna Plana na području obuhvata su:

‐ ukidanje obveze planiranja izgradnje skloništa sukladno posebnim propisima,

‐ ukidanje obveze da se osma etaža visokih građevina obavezno oblikuje kao potkrovlje,

‐ korekcije uvjeta gradnje za lođe i balkone kod gradnje na regulacijskoj liniji,

‐ usklađenje s GUP-om grada Zagreba, ‐ usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela i nadležnih gradskih ureda,

‐ transformiranje kartografskih prikaza važećeg Plana u referentni koordinatni sustav RH – HTRS96/TM.

 

Zaključci sjednice spremni i prije njenog održavanja. Da li je rasprava na vijeću samo farsa?

O projektu Prisavišće raspravljali su i u VMO Stenjevec Jug te u VGČ Stenjevec jer područje predviđeno za gradnju tih nekoliko zgrada dijelom je i u njihovoj gradskoj četvrti. Zaključili su da je za stanovnike njihove GČ takav projekt također neprihvatljiv. Dakle, kako lokalno stanovništvo gleda na projekt, to bi svima uključenima moralo biti više nego jasno.

Predloženim projektom ne respektiraju se prirodna obilježja krajolika niti se definira odnos prema Savi, a pogotovo se ne respektiraju potrebe i volja građana te kao takav, projekt ne bi smio biti realiziran.

Kako se to odražava na status projekta?

Članovima Vijeća šalju se unaprijed i u pisanom obliku predloženi zaključci sjednica. Dok je za 46. sjednicu VGČ Podsused-Vrapče održanoj 11. studenoga 2020., Vijeću kao mogući zaključak bio ponuđen izbor „suglasno / nije suglasno“, za 48. sjednicu VGČ, koja je planirana za danas, 29. prosinca 2020., prema pripremljenom zaključku moguć je samo jedan ishod: da je vijeće „suglasno“. Unaprijed pripremljeni zaključci Sjednice Vijeća prije negoli je uopće održana ukazuju da je sve dogovoreno kuloarski, po interesnim linijama, potpuno neovisno o raspravi i glasanju svih članova Vijeća i jasno izraženom stavu građana o projektu Prisavišće kao o nečem štetnom za ovaj dio grada. Samovolja se dakle više niti ne pokušava zamaskirati demokratskim procesom odlučivanja. Zaključci su spremni, demokratska rasprava je tek neizbježni gubitak vremena, zna se i prije nje čije će ruke ići u zrak.

 

150 kućanstava još uvijek bez kanalizacije. 50 nema niti vodu

Krene li se u njegovu realizaciju, Podsusedčani od projekta mogu očekivati samo dodatne probleme: veće prometne gužve, veće količine otpada, veće zagađenje zraka i prirode…

Podsused, nekada elitno prigradsko naselje, danas je zbog nemara nadležnih gradskih službi posljednjih dvadesetak godina zapušten i nedovršen prostor za život. Umjesto još jednog projekta za koji se na osnovu dosadašnjih iskustava može pretpostaviti kako će završiti samo izgradnjom stanova i njihovom prodajom, dok će gradnja bitnih infrastrukturnih i ostalih urbanih sadržaja biti ostavljena za neizvjesnu budućnost, Podsusedčani zahtijevaju dovršetak urbanizacije već postojećih naselja i učiniti ih dostojnima njihovih stanovnika.

Na primjer:

– izgradnja kanalizacije i vodovoda koji će doći do svakog kućanstva ovog naselja. Čak 150 kućanstava je bez kanalizacije dok 50 kućanstava nije spojeno ni na gradski vodovod, nego im se voda već 27 godina doprema autocisternama 3 puta tjedno (riječ je o građanima koji svih tih godina uredno plaćaju vodnu i komunalnu naknadu i najveći prirez u RH);

– izgradnja podvožnjaka u Podsusedu koji bi povezao južni i sjeverni dio te tako omogućio Podsusedčanima brži prijevoz prema centru grada i dalje (trenutno koriste udaljeni podvožnjak u Škorpikovoj ulici i mali, potpuno neadekvatan stari nesigurni prolaz ispod željezničke pruge uz potok Dolje u centru Podsuseda);

– izgradnju nogostupa i postavljanje prometne signalizacije po svim kvartovskim ulicama koje su bez ičega od navedenoga, čime se sustavno i dugi niz godina, dovodi u pitanje sigurnost djece i pješaka, odnosno izlaže ih se opasnosti od podlijetanja pod jureća vozila;

– izgradnja dječjeg vrtića i osnovne škole, što je i zacrtano aktualnim GUP-om grada Zagreba te sportsko-rekreacijskog terena u Pijavišću.

 

Mjesto gradnje: odlagalište sumnjivog otpada 

Prisavišće, Priobalna cesta, PARON d.o.o,

 

Projekt Prisavišće podrazumijeva potencijalnu devastaciju vodnog dobra RH, postojećih vodozaštitnih područja V1 i V2. Umjesto da se obala Save i dva postojeća jezera urede za potrebe sporta i rekreacije, jezera će se zacijelo u okviru spornog projekta zatrpati i izbrisati zauvijek sa površine zemlje. Neminovno bi došlo do devastacije prirodnog okoliša uništenjem ogromne zelene površine kao i poremećaja u ruži vjetrova koja cirkulira od Save prema Parku prirode Medvednica koji je udaljen nekoliko stotina metara zračne linije i obrnuto.

Na području zahvaćenom spornim projektom, gdje su danas jedna do druge nanizane građevinske tvrtke oboružane drobilicama građevinskog otpada i separatorima šljunka emitiraju se ogromne količine građevinske prašine, dok se na okolnom tlu i pod njim već desetljećima gomila velika količina svakovrsnog otpada, uglavnom nepoznatog porijekla: građevinskog otpada, bačvi sumnjivog sadržaja, metalnog i raznog drugog teško identificirajućeg otpada. To znači da se navedeno područje treba prvo temeljito očistiti, a otpad i adekvatno zbrinuti. Riječ je o ozbiljnoj opasnosti po zdravlje ljudi o kojoj više nego rječito govori tragični događaj od prije desetak godina kada su u građevinskoj tvrtki u Priobalnoj cesti smrtno stradala dva radnika od trovanja nepoznatom vrstom plina u podzemnoj prostoriji koja služi kao garderoba i skladište unutar poslovne zgrade poduzeća.

Za kraj, pribavljeno je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 351-03/20-01/1436, URBROJ: 517-03-1-1-20-2 od 15. listopada 2020., a kojim je ocijenjeno da za izmjene i dopune Plana nije potrebno provesti postupak ocjene i strateške procjene utjecaja na okoliš.

To zapravo znači izgradnju nekoliko zgrada s prekrasnim pogledom na rijeku Savu i Samoborsko gorje i ništa više, jer projekt nema dorečenu ni komunalnu ni društvenu infrastrukturu.

S druge strane, gotovo je izvjesno da će kvaliteta života sadašnjih stanovnika Podsuseda biti dodatno narušena.

 

Štefica Rodić Stupalo, dipl. oec.