Marijana Sumpor

Dr. sc. Marijana Sumpor zastupnica je u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u ime Nezavisne liste Zagreb.

Rođena je 1972. u Frankfurtu na Majni.
U politiku se uključila u suradnji s dr. sc. Sandrom Švaljek uoči izborne kampanje u Gradu Zagrebu 2017. godine za gradonačelnika/cu Grada Zagreba, vijećnike Gradskih četvrti i mjesnih odbora, u želji da svoja stručna znanja primjeni u aktivnoj politici na novi način kroz primjenu novih modela javnog upravljanja.

Ima nekonvencionalan pristup političkom angažmanu i radi na aktiviranju lokalne zajednice u razvojnom odlučivanju.

Kao stručnjakinja, znanstvenica i poduzetnica ima 23 godine profesionalnog iskustva u području lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja. Danas je poduzetnica, a osamnaestogodišnje znanstveno radno iskustvo stekla je na Ekonomskom institutu. Ranija profesionalna iskustva stekla je kao makroekonomistica u Ministarstvu financija Republike Hrvatske (1995-1998) i bankarica u Odjelu za upravljanje rizicima BNP-Dresdner Bank (Croatia) d.d. (1998-2000).

Uz politički angažman danas djeluje u višestrukim ulogama neovisne istraživačice, konzultantice i trenerice. Njena su područja interesa: EU Kohezijska politika, regionalni i lokalni razvoj, razvoj dobrog upravljanja u javnoj upravi kroz planiranje scenarija, strateško planiranje, i evaluacija javnih politika, programa i projekata.

Od 2005. g. aktivno djeluje kao trenerica za EU pristup planiranju i upravljanja projektima; stručnjakinja je za evaluaciju / vrednovanje projekata, programa i javnih politika.

Obrazovala je stotine rukovodećih državnih i lokalnih službenika i dužnosnika kroz programe Državne škole za javnu upravu i mnoge projekte jačanja institucionalnih kapaciteta financiranih iz raznih međunarodnih izvora uključujući EU, međunarodne razvojne institucije i države (Danska, Finska, Njemačka, Velika Britanja, SAD i dr.).

Više stotina projekata ocjenjivala je u okviru niza programa prekogranične suradnje uključujući Interreg Hrvatska-BiH-Crna Gora i Slovenija-Mađarska-Hrvatska.

Vodila je izradu nacionalne strategije regionalnog razvoja i sudjelovala u izradi niza gradskih razvojnih strategija (Zagreb, Samobor, Vukovar, Benkovac, Kraljevica).

Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu, Sveučilište u Splitu 2005. g. na temu „Koordinacija razvojnih politika prema integrativnoj politici regionalnog razvoja u Hrvatskoj“.

Osim u Hrvatskoj školovala se u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, SAD-u i Francuskoj. Izvrsno vlada engleskim i njemačkim jezikom.

Ambasadorica je za Hrvatsku Udruženja regionalnih znanosti iz Velike Britanije i  članica je uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Regional Studies, Regional Science (RSRS).

Od 2015. godine koordinira Hrvatsku evaluatorsku mrežu (HEM) i od 2017. koordinira Evaluatorsku mrežu Zapadnog Balkana (WBEN).

Autorica je i suatorica pedesetak znanstvenih i stručnih publikacija te je suautorica knjige “Participativno upravljanje za održivi razvoj”.